Architectural drawings, Interior (3d perspectives)

Structure, M&E

Construction permit application

Supervise the author

Architectural drawings (3d perspectives)

Structure, M&E

Construction permit application

Supervise the author

Interior drawings (3d perspectives)

M&E

Supervise the author

Basement multiplier 1.9

Semi-multiplier multiplier is 1.7

Roof factor 0.5

*Price not pile, melaleuca poles

Categories Coefficient
Floor
Covered floors (Including balcony) 1
Uncovered floor 0.5
Terrace 0.5
Roof
Flat roofs 0.5
Slanting roof 0.7
Tunnel
Tunnel depth from 1.0 m to 1.3 m 1.5
Tunnel depth of 1.3 m to 1.7 m 1.7
Tunnel depth from 1.7 m to 2.0 m  2
The bunker is bigger than 2 meters 2.5
Fundamental
Pile foundations – not including piles 0.35
Single footing 0.35
Ice foundation 0.5
Claw raft 1
Yard
The yard has a covered wall 0.7
The yard has no wall covering 0.5

ECONOMIC CONTRACTS

DOWNLOAD

DESIGN CONTRACT

DOWNLOAD

LIQUIDATION CONTRACT

DOWNLOAD

 

Architectural drawings, Interior (3d perspectives)

Structure, M&E

Construction permit application

Supervise the author

 

 

Architectural drawings (3d perspectives)

Structure, M&E

Construction permit application

Supervise the author

 

 

Interior drawings (3d perspectives)

M&E

Supervise the author

 

 

Basement multiplier 1.9

Semi-multiplier multiplier is 1.7

Roof factor 0.5

*Price not pile, melaleuca poles

 

Hạng mục Hệ số
Sàn
Sàn có mái che (Gồm ban công) 1
Sàn không có mái che 0.5
Sân thượng 0.5
Mái
Mái bằng 0.5
Mái xiên 0.7
Hầm
Hầm sâu từ 1.0 m đến 1.3 m 1.5
Hầm sâu từ 1.3 m đến 1.7 m 1.7
Hầm sâu từ 1.7 m đến 2.0 m  2
Hầm sâu lớn hơn 2 mét 2.5
Móng
Móng cọc – chưa bao gồm cọc 0.35
Móng đơn 0.35
Móng băng 0.5
Móng bè 1
Sân
Sân có tường bao che 0.7
Sân không có tường bao che 0.5

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

TẢI VỀ

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

TẢI VỀ

HỢP ĐỒNG THANH LÝ

TẢI VỀ